Katakana alphabet カタカナ50音

alphabet
ア イ ウ エ オ
a i u e oカ キ ク ケ コ
ka ki ku ke ko

サ シ ス セ ソ
sa shi su se so

タ チ ツ テ ト
ta chi tsu te to

ナ ニ ヌ ネ ノ
na ni nu ne no

ハ ヒ フ ヘ ホ
ha hi fu he ho

マ ミ ム メ モ
ma mi mu me mo

ヤ - ユ - ヨ
ya - yu - yo

ラ リ ル レ ロ
ra ri ru re ro

ワ - - - ヲ
wa - - - o (wo)

ン - - - -
n(m)

ガ ギ グ ゲ ゴ
ga gi gu ge go

ザ ジ ズ ゼ ゾ
za ji (zi) zu ze zo

ダ ヂ ヅ デ ド
da ji (di) zu (du) de do

バ ビ ブ ベ ボ
ba bi bu be bo

パ ピ プ ペ ポ
pa pi pu pe po

キャ キュ キョ
kya  kyu  kyo

シャ シュ ショ
sha  shu  sho

チャ チュ チョ
cha  chu  cho

ニャ ニュ ニョ
nya  nyu  nyo

ヒャ ヒュ ヒョ
hya  hyu  hyo

ミャ ミュ ミョ
mya  myu  myo

リャ リュ リョ
rya  ryu  ryo

ギャ  ギュ  ギョ
gya  gyu  gyo

ジャ  ジュ  ジョ
ja  ju  jo

ビャ  ビュ  ビョ
bya  byu  byo

ピャ ピュ  ピョ
pya  pyu  pyo

ファ フィ フュ フェ フォ
fa fi fu fe fo

ヴァ ヴィ ヴ ヴェ ヴォ
va vi vu ve vo

ウィ ウェ ウォ
wi we wo

タイトルとURLをコピーしました